UA-75405815-1

lan:

Hoofdlijnen actueel Beleidsplan:

Het beleid is erop gericht om orgelmuziek wijd en zijd bekend te maken door het jaarlijks organiseren van een aantal orgelconcerten. Daarnaast worden financiële overschotten gebruikt om enig aanvullend onderhoud aan het kerkorgel in Wijlre te kunnen doen.

Bestuurssamenstelling:

Dhr. F. Jespers, voorzitter

Dhr. A. Notermans, penningmeester / secretaris

Dhr. F. Piepers, lid

Bestuurders ontvangen voor hun activiteiten geen beloningen. Onkostendeclaraties die direct relateerbaar zijn aan bestuursactiviteiten voor de stichting, worden vergoed.

Staat van Baten en lasten 2020

De statuten zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

In 2020 is, in verband met Corona, uiteindelijk 1 concert geweest. De focus is in 2020 gelegd op bijdragen aan het onderhoud, bovenop het door monumentenzorg en kerkbestuur gefinancierde herstel van klaviatuur en pedaal. De kas is door de orgelkring weer helemaal in 1 kleur teruggebracht, kleine onderhoudswerkzaamheden aan de kas zijn verrricht. In 2021 zal geinvesteerd worden in het perfectief onderhoud van o.a. de Principal

Dhr. B. Pfeiffer, lid